སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ ༢༠༢༠ པ་ཨན་ཌོ་མ་ལག་ནང་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།