དམངས་ཁྲོད་གཏམ་རྒྱུད་གནའ་རྒྱལ་ཚེ་ལོ་ལས་བོད་མིའི་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་གསོ། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།