ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་མཐོ་རྒྱུགས་ཀྱི་བོད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡུས ། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།