མཐར་ཕྱིན་སློབ་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་ཚན་གཉིས། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།