སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བསླབ་འབྲས་རྒྱུ་སྤུས་ཚད་འཇལ་རྒྱུགས་གཞི། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།