ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སློབ་དུས་དང་པོའི་སློབ་མཇུག་བོད་ཡིག་ཚོད་གམ་རྒྱུག་ཤོག་ 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།