སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སྟོད་ཆའི་སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ་བཞི་པའི་ཚོད་རྒྱུགས། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།