ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་ཚོད་ལྟའི་རྒྱུགས་གཞི (སྡེ་ཚན་ལྔ་པ) 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།