སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག A 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།