མཐོ་འབྲིང་སྐད་ཡིག་དེབ་དང་པོའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་པའི་ཚོད་རྒྱུགས། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།