༢༠༡༨ ལོའི་དམའ་འབྲིང་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་རྒྱུགས་གཞི། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།