ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་མཇུག་བོད་ཡིག་མཉམ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི༎ 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།