ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་འབྲིང་ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྨད་ཆའི་སློབ་མཇུག་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།