གསེར་ཁོག་གྲོང་རྡལ་སློབ་ཆུང་གི་སྐབས་དང་པོའི་རྩོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་སྤེལ་བ ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།