གསེར་ཆེན་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གིས་སྐབས་སོ་ལྔ་བའི་སློབ་མའི་མཛེས་རིས་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།