༄༅།།སྡེ་རོང་རྫོང་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་གཉིས་པའི་རྒྱ་བོད་རྒྱུན་བཀོལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་འགྲན་བསྡུར། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།