ར་རྔ་ཁ་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གིས་གཟབ་རྒྱས་ངང་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཡོངས་ལ་སྐྱེལ་མ་བྱས། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།