བཀས་བཅད་ཐ་སྙད་རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོདAPPཤར་གཏོང་བྱས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།