བཀས་བཅད་ཐ་སྙད་རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོདAPPཤར་གཏོང་བྱས། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།