༄༅།།དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱིས་ཁམས་པའི་བོད་རིགས་རིག་གནས་ལྟེ་གནས་བསྐྲུན་པ། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།