ལྗོངས་ཞིང་ལྔའི་བོད་ཡིག་དང་གྲངས་རིག་བསླབ་དེབ་ཕབ་ལེན་དྲྭ་གནས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།