༄༅།།ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།