༄༅།།མཁན་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་ཆེན་འཆད་ཁྲིད་༼སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི༽པར་དུ་བཀྲམ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།