ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་རྩིས ། གནས་གཉིས་གྲངས་ལ་གནས་གཉིས་གྲངས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།