ལོ་རིམ་དྲུག་པའི་སྟོད་ཆ་བོད་རྩིས། གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།