ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ ། 《ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ》རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་བཤད་པ 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།