ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྨད་ཆ། དུས་རབས་བརྒལ་མཚམས་ཀྱི་ཚན་རིག་གི་འཕྲོས་གཏམ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།