ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆ། བོད་ཡིག་དར་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་བཤད་པ་བློ་གྲོས་པད་མོའི་ཁ་འབྱེད། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།