ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ ། བོད་སྐད་ཡིག་གི་འབྱུང་འཕེལ་སྐོར། 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།