ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆ། ༤ .གཏམ་སྙན་འབུལ་མཁན། གསར་བ 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།