ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་དཔྱད་གཞི 康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།